Bel ons: +31 (0)35 60 30 444

Algemene (verkoop)voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodesta B.V., gevestigd te Soest


Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 7 mei 1998 onder nummer 57/1998


Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten.

2. Uilsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

3. Voorwaarden van een opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien en voor zover daarover schriftelijk met ons overeenstemming is bereikt.

4. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig geoordeeld zou worden, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.

5. Indien van deze algemene voorwaarden ook een anderstalige tekst is opgesteld, geldt in geval van tegenstrijdigheid tussen de twee versies, dat de Nederlandse tekst prevaleert.

Artikel 2 - Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, hebben wij het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan wij mogen uitgaan.

3. Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment, waarop door ons het aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

4. Beschrijvingen in de offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden ons niet. Wijzigingen van technische aard worden door ons voorbehouden.

5. Wij hebben het recht, indien het aanbod niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die wij hebben moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 – Prijzen
1. Alle prijzen, voor zover niet anders schriftelijk overeen gekomen, zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en in Nederlandse guldens uitgedrukt.

2. De prijzen gelden voor in onze orderbevestiging genoemde prestatie of leveringsomvang. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.

3. Wij hebben het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede worden verstaan verhogingen van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen -, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding cq. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever te berekenen.

Artikel 4 - Levering en Levertijd
1. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten, zolang een opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog deze verplichting is nagekomen.

3. Levering vindt plaats af magazijn Soest, voor zover de materiaalwaarde van fittingen en appendages minder dan Hfl. 1.000,00 exclusief BTW bedraagt en de materiaalwaarde van buizen en andere zaken minder dan Hfl. 1.500,00 exclusief BTW bedraagt. Daarboven geschiedt de levering franco, tot aan de grens in Nederland. Indien er sprake is van een franco levering, dan is aan ons de wijze van transport voorbehouden.

4. Ook in geval van franco levering is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.

Artikel 5 - Overmacht en/bijzondere omstandigheden
1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

2. Onder overmacht en/of bijzondere omstandigheden wordt onder meer verstaan, maar dit is niet beperkt tot een bedrijfsstoring, een storing in de energie of materiaalaanvoer en transportvertraging, een staking en het niet of niet-tijdig leveren door onze leveranciers.

3. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd cq. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering cq. presteren geldt, indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt zal de opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

4. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in artikel 5.3, in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 - Detentierecht
1. Wij hebben het recht van retentie op alle zich onder ons bevindende zaken van een opdrachtgever, welke op enigerlei titel aan ons ter beschikking zijn gesteld, zulks tot volledige voldoening van al hetgeen wij uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever hebben te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld, zulks ter onzer beoordeling.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle door ons aan de opdrachtgever verkochte zaken blijf bij ons zolang de opdrachtgever de vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de opdrachtgever de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten

2. De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te (doen) vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van ons te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen acte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd.

3. In geval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt ons de plaats te betreden, waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 8 - Pandrecht
1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, hebben wij het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle, in eigendom van de opdrachtgever toebehorende roerende zaken, al dan niet door ons geleverd, zowel tegenwoordige als toekomstige, alsmede op vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de opdrachtgever op derden.

2. De opdrachtgever is, in verband met het gestelde in de voorgaande twee bepalingen van dit artikel, gehouden zijn medewerking te geven aan het opmaken en ondertekenen van een akte ex artikel 237 lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.

3. In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan de opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op de opdrachtgever, uit welke hoofden dan ook.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom
1. Wij zullen zoveel mogelijk geheimhouding betrachten, indien door de opdrachtgever aan ons (werk)tekeningen, afbeeldingen, schema's, materiaallijsten en/of overige documentatie ter beschikking is gesteld.

2. Wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van opdrachtgever en/of derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met aan ons ter beschikking gestelde (werk)tekeningen, of in verband met andere hiervoor in lid 1 genoemde stukken en/of zaken en/of door ons geleverde zaken, bijvoorbeeld indien wij die rechten geschonden mochten hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen, die aan ons door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt en/of indien vertrouwelijke gegevens openbaar zouden zijn gemaakt.

Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen zal de opdrachtgever ons vrijwaren.

Artikel 10 - Garantie
1. a. Wij verstrekken - behoudens in het geval dit door ons bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten en met inachtneming van het in de volgende leden van dit artikel bepaalde - op door ons nieuw afgeleverde zaken een garantie, die geldt voor een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering.

De opdrachtgever komt geen aanspraak op garantie toe wanneer hij niet onmiddellijk na vaststelling van het defect daarvan bij ons melding heeft gemaakt en te kennen heeft gegeven een beroep op garantie te willen doen en ons de gelegenheid heeft geboden een eventueel gebrek te herstellen.

b. Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder onze schriftelijke toestemming aan de zaak wijzigingen zijn aangebracht, die de normale werking of de betrouwbaarheid van de zaak kunnen beinvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan door ons geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder onze toestemming aan de zaak reparaties zijn verricht.

c. Van alle zaken die door ons van derden worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden, die in opdracht van ons door derden worden uitgevoerd, zullen wij niet tot enig verder strekkende garantie gehouden zijn, dan tot die, welke wijze van de desbetreffende derden terzake hebben verkregen.

d. De zaken, ten aanzien waarvan een beroep op garantie is gedaan, dienen tijdig, conform de te maken afspraken, bij ons magazijn neergezet en afgehaald te worden.
Komt de opdrachtgever deze afspraken niet na, zijn wij gerechtigd zijn aanspraken op garantie als vervallen te beschouwen.

e. De opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien hij (een van) zijn verplichtingen uit enige overeenkomst niet nakomt.

2. a. De garantie omvat het gratis ter beschikking stellen van onderdelen dan wel een schade-uitkering ter grootte van de waarde van de geleverde zaak of geleverd onderdeel, op het moment van terbeschikkingstelling aan ons, zulks naar onze keuze. In geval van gratis ter beschikking stellen van onderdelen zullen eventueel te verrichten werkzaamheden verricht worden in onze fabrieken, bij een door ons uitdrukkelijk daartoe aangewezen derde dan wel bij opdrachtgever, zulks te onzer keuze. Kosten en risico's van transport naar en van onze fabrieken zijn voor rekening van de opdrachtgever.

b. De garantie geldt uitsluitend voor de opdrachtgever zelf en is van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructies of materiaal. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in geval van door de opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het gevat dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

c. Onderdelen, die door ons worden vervangen, worden ons eigendom, zonder dat de opdrachtgever een recht heeft op enige vergoeding. Wij hebben het recht om een vergoeding te vragen voor de periodes, gedurende welke het defecte onderdeel is gebruikt.

d. Wij behouden ons het recht voor om, bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van garantie, aanpassingen in de te herstellen zaak aan te brengen.

Artikel 11 - Klachten

1. De opdrachtgever verbindt zich de door ons afgeleverde zaak te keuren.

De opdrachtgever verklaart daarmee dat hij de zaak in goede staat en vrij van gebreken heeft afgenomen, tenzij hij binnen acht dagen nadat de zaak door ons is afgeleverd, ons schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt.

De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de werking van de zaak en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

2. De opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn beëindigd dan wel de gebreken zijn ontdekt c.q. hadden moeten worden ontdekt, aan ons schriftelijk te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van gebreken c.q. fouten vervalt.

3. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na verzending van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

4. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

5. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te (doen) herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te (doen) vervangen. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

6. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden hebben wij het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten.

Ook in dit geval zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

7. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

8. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan. Retourzendingen moeten schriftelijk door ons worden vastgelegd.
Retourzendingen dienen franco ons magazijn cq. de fabriek te geschieden, zulks te onzer keuze. Indien opdrachtgever zich niet aan het in dit lid gestelde omtrent retourzendingen houdt, hebben wij het recht de kosten en/of schade, welke door ons wordt geleden en/of die bil ons ontstaat ten gevolge van het niet-nakomen van het in dit lid bepaalde op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
1. Wij zijn noch aansprakelijk voor schade, ontstaan door de door ons geleverde zaken of schade, die door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan in eigendom van de opdrachtgever c.q. derden toebehorende zaken of aan personen wordt toegebracht, noch voor gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan onze opzet of grove schuld.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door ons geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze zaken.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden/hulppersonen die door ons zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.

4. Indien en voorzover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat wil uitsluitend aansprakelijk zijn tot het bedrag waarvoor wij maximaal verzekerd zijn.

5. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van door ons geleverde zaken of door ons verrichte werkzaamheden tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van opzet of grove schuld van onze kant en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

6. De opdrachtgever verbindt zich terzake van aansprakelijkheid van door hem aan derden doorgeleverde zaken, die door ons geheel of ten dele zijn gefabriceerd of waarvoor wij materialen hebben geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel 13 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. Verrekening is niet toegestaan.

2. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.

3. Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en (gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten en vervolgens van die factuurbedragen, welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen.

5. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de opdrachtgever hebben Wij het recht om buitengerechtelijke kosten aan hem in rekening te brengen indien wij genoodzaakt zijn een derde met de behandeling van de zaak te belasten.

7. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

8. Bij niet nakoming door opdrachtgever van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, zijn wij gerechtigd tot opschorting van onze verplichtingen, waaronder onze garantieverplichtingen.

Artikel 14 - Ontbinding
1. Wij hebben het recht de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, ontbonden te verklaren onder andere indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
a. de opdrachtgever komt een of meer van zijn verplichtingen jegens ons uit hoofde van enige overeenkomst niet na;
b. aan de opdrachtgever wordt een (voorlopige) surseance van betaling verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt uitgesproken, de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten worden feitelijk gestaakt;
c. op zaken van de opdrachtgever is een conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
d. de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever wijzigen zich.

2. Bij ontbinding van de overeenkomst als onder lid 1 bedoeld, blijven Wij gerechtigd tot het uitoefenen van alle rechten, die ons volgens enige overeenkomst met de opdrachtgever en/of deze voorwaarden toekomen.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende Lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

3. Geschillen tussen ons en onze opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, dan wel aan de volgens de Wet bevoegde Rechter.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.