Bel ons: +31 (0)35 60 30 444

Levertijden

Artikel 4 - Levering en Levertijd
1. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten, zolang een opdrachtgever jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog deze verplichting is nagekomen.

3. Levering vindt plaats af magazijn Soest, voor zover de materiaalwaarde van fittingen en appendages minder dan € 500,00 exclusief BTW bedraagt en de materiaalwaarde van buizen en andere zaken minder dan € 750,00 exclusief BTW bedraagt. Daarboven geschiedt de levering franco, tot aan de grens in Nederland. Indien er sprake is van een franco levering, dan is aan ons de wijze van transport voorbehouden.

4. Ook in geval van franco levering is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, die verband houdt met het vervoer. Opdrachtgever dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.